Tekenbureau

Klaas Bekkema

ALGEMENE VOORWAARDEN

TEKENBUREAU KLAAS BEKKEMA, Pompstraat 5 , 9331AM Norg

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:

Opdrachtnemer: Tekenbureau Klaas Bekkema, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder

nummer: 01179982

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tekenbureau Klaas

Bekkema recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De opdrachtgever verschaft Tekenbureau Klaas Bekkema alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor

een behoorlijke vervulling van de opdracht.

3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

afgesproken dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide

partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmachtsituatie 4 weken heeft geduurd.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval dat Tekenbureau Klaas

Bekkema door een ziekte , geestelijk of lichamelijk , de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

 

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2. Voor opdrachten met een verwachte omvang van meer dan 40 uur gelden de volgende regels: 20% bij

aanvang van de werkzaamheden daarna wordt in termijnen van 40 uur gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan

vanaf het moment van in verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Tekenbureau Klaas Bekkema het recht de resterende

werkzaamheden op te schorten.

4. Alle werkelijke door Tekenbureau Klaas Bekkema gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te

geraken zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan een fout die Tekenbureau Klaas Bekkema onder de

desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van

vakuitoefening behoort te vermijden.

2. De door Tekenbureau Klaas Bekkema te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een

maximum van het bedrag van het honorarium.

3. Elke aansprakelijkheid van Tekenbureau Klaas Bekkema vervalt door het verloop van 5 jaar vanaf de dag

waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd ,

wordt aangemerkt de dag waarop Tekenbureau Klaas Bekkema de einddeclaratie terzake de opdracht heeft

verzonden.

4. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden

heeft overgedragen, is hij gehouden Tekenbureau Klaas Bekkema van aansprakelijkheid van dit risico te

vrijwaren.

5. Tekenbureau Klaas Bekkema is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Tekenbureau Klaas

Bekkema ingeschakelde derden.

6. Tekenbureau Klaas Bekkema is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 6. Geschillen

1. Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter,

tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Norg, april 2010

 

Algemene Voorwaarden

Tekenbureau Klaas Bekkema

E-mail: info@tekenbureauklaasbekkema.nl

Telefoon: +31 (0) 6 51199507

Adres:  Pompstraat 5, 9331 AM, Norg

© Tekenbureau Klaas Bekkema